Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN
(07/10/2016 04:03 AM)
Chia sẻ tin:
DANH SÁCH CÁC GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM
tại các GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
(cập nhật tới 7.10.2016)
 
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/DaiHoi_13_HDGMVN_Chung.jpg

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Tổng giáo phận Hà Nội

DCPheroNguyenVanNhon.jpg
Hồng y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 1/4/1938
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
• Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994
• Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
• Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
• Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
• Khẩu hiệu Giám mục:  "Người phải lớn lên"

DCLorensoChuVanMinh.jpg

Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh
• Sinh: 27/12/1943
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
• Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008 
• Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong Đức Ái"

2. Giáo phận Bắc Ninh

DCCosmaHoangVanDat.jpg

Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

• Sinh: 20/7/1947
• Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
• Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”

3. Giáo phận Bùi Chu

DCTomaVuDinhHieu.jpg

Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu 

• Sinh: 30/10/1954
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
• Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
• Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng” 

4. Giáo phận Hải Phòng

DCGiuseVuVanThien.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên 
• Sinh: 26/10/1960
• Quê quán: Hải Dương
• Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
• Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
• Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"  

5. Giáo phận Hưng Hoá

DCGioanVuTat.jpg

Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất 
• Sinh: 10/3/1944
• Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
• Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”

DCAnphongsoNguyenHuuLong.jpg
 
Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 
• Sinh: 5/1/1953
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên” 

6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
http://www.trungtammucvu.com/web/images/shop/DC-Tri6.jpg http://tinhthan.tripod.com/cgvn/hdgmvn/gmvn/dc-tri_logo.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri

• Sinh: 12/9/1956
• Quê quán: Quảng Nam
• Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
• Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
• Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

7. Giáo phận Phát Diệm
 
DCGiuseNguyenNang.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng

• Sinh: 24/11/1953
• Quê quán: Ninh Bình
• Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
• Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”  

8. Giáo phận Thái Bình

DCPheroNguyenVanDe.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ
• Sinh: 15/1/1946
• Quê quán: Quảng Trị
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
• Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009 
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”    

9. Giáo phận Thanh Hoá
http://phatdiem.org/photo/cdc/dclinh.jpg http://conggiao.info/pic/photoalbum/photos/635160449629730000.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh       
• Sinh: 22/11/1949
• Quê quán: Thanh Hoá
• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

10. Giáo phận Vinh

DCPhaoloNguyenThaiHop.jpg

Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp

• Sinh: 2/2/1945
• Quê quán: Nghệ An
• Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
• Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010   
• Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"
DCPheroNguyenVanVien.jpg

Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

• Sinh: 8/1/1965
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
• Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng giáo phận Huế

http://tonggiaophanhue.net/home/dulieu/tulieu/luocsu_duc_tgm_phanxico_xavie.jpg
Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
• Sinh: 30/6/1940
• Quê quán: Quảng Trị
• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969
• Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005
• Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”

2. Giáo phận Ban Mê Thuột

http://gpphanthiet.com/uploads/news/2016_01/giam-muc-chinh-toa-vinh-son-nguyen-van-ban.jpg

Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
• Sinh: 25/11/1956
• Quê quán: Phú Yên
• Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
• Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3 Giáo phận Đà Nẵng

12805667 1018346424905156 5320355743838718696 n

Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân   
• Sinh: 16/6/1957
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
• Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
• Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  

4. Giáo phận Kon Tum

DCAloisioNguyenHungVi.jpg

Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   
• Sinh: 15/08/1952
• Quê quán:  Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
• Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

5. Giáo phận Nha Trang

DCGiuseVoDucMinh.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh
• Sinh: 10/9/1944
• Quê quán: Quảng Bình
• Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
• Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
• Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
 
6. Giáo phận Qui Nhơn

http://conggiao.info/pic/news/2016/10/07/DCMattheuNguyenVanKhoi.jpg

Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
• Sinh: 13/10/1951
• Quê quán: Bình Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
• Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
• Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”  

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Tổng giáo phận Sài Gòn

DCPhaoloBuiVanDoc.jpg

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
• Sinh: 11/11/1944
• Quê quán: Đà Lạt
• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999
• Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
• Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”  

http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2016_07/tan-gm-phu-ta-sai-gon.jpg

Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng
• Sinh 15/9/1957
• Quê quán: Gia Định - Sài Gòn
• Thụ phong Linh Mục:
30/8/1990
• Giám mục phụ tá: 4/8/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp nhất trong Đức Tin” 


2. Giáo phận Bà Rịa

http://conggiao.info/pic/news/2016/10/07/DCTomaNguyenVanTram.jpg

Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  
• Sinh: 9/1/1942
• Quê quán: Bình Tuy (nay Ninh Thuận / Bình Thuận)
• Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992
• Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”

http://gpphanthiet.com/uploads/news/2016_01/giam-muc-emmanuel-nguyen-hong-son.jpg

Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 
• Sinh: 02/01/1952
• Quê quán: Đồng Nai
• Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
• Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”

3. Giáo phận Cần Thơ
 
http://gpcantho.com/userfiles/image/DCTH(1).jpg http://conggiao.info/pic/photoalbum/photos/634465568516841520.jpg
Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên
• Sinh: 15/2/1950
• Quê quán: Sóc Trăng
• Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
• Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
• Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân” 

4. Giáo phận Đà Lạt
http://res.cgvdt.vn/ckfinder/images/Article/2015/Cong%20giao%20Viet%20Nam/so%202014%20-%202015/Duc%20cha%20Anton.jpg http://bacaixahoinam.org.vn/upload/634465569339724768.jpg

Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương
• Sinh: 14/9/1944
• Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
• Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

5. Giáo phận Long Xuyên

http://giaophanlongxuyen.org/Uploads/images/DUC%20CHA%20TIEU.jpg http://tinhthan.tripod.com/cgvn/hdgmvn/gmvn/dc-tieu_logo.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu
• Sinh: 2/8/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
• Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
• Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
• Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”

http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/12/DucChaToan.jpg

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản
• Sinh: 7/4/1955
• Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
• Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
• Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”

6. Giáo phận Mỹ Tho
http://tinvui.org/uploads/news/2016_07/duc-cha-phero.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm
• Sinh: 2/10/1952
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

7. Giáo phận Phan Thiết

http://giaoxuhuuphuoc.org/uploads/news/source/duc-cha-giuse-vu-duy-thong.jpg http://bacaixahoinam.org.vn/upload/634465571005920640.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Duy Thống

• Sinh: 1952
• Quê quán: Thái Bình
• Thụ phong Linh Mục: 1985
• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001
• Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009
• Khẩu hiệu Giám mục:  “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” 
 
8. Giáo phận Phú Cường

http://www.memaria.net/images/DucChaGiuseNguyenTanTuoc.jpg http://conggiao.info/pic/photoalbum/photos/634770457447380717.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước
• Sinh: 22/9/1958
• Quê quán: Bình Dương
• Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
• Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
• Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
• Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

9. Giáo phận Vĩnh Long
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-VinhLong/_Dc_Phero_HVHai.jpg http://giaophanxuanloc.net/Image/Picture/Tin%20Giao%20Hoi/Nam%202015/Thang%2010/DCPheroHuynhVanHai.jpg

Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai
• Sinh: 18/08/1954
• Quê quán: Bến Tre
• Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
• Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”  

10. Giáo phận Xuân Lộc
http://conggiao.info/pic/photoalbum/photos/635784657999020000.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/0/01/Huy_hi%E1%BB%87u_GM_%C4%90inh_%C4%90%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1o.png

Giám mục Chánh tòa: Giuse Đinh Đức Đạo
• Sinh: 2/3/1945
• Quê quán: Nam Định
• Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
• Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
• Giám mục Chính toà Xuân Lộc: 07/05/2016
• Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”
 Trở về
Các bài viết khác: