Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 23 tháng 2 năm 2017

https://scottstrissel.files.wordpress.com/2015/09/hate1.jpg

"Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em."

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/02/2017)
[Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48]